06-17616142 info@leefintekst.nl

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Leef in tekst

1. Algemeen, definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leef in tekst en de opdrachtgever. Leef in tekst zal als haar opdrachtgever mogen beschouwen degene die haar de opdracht tot het vervaardigen van de tekstproductie heeft verstrekt, tenzij deze uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven krachtens een last te handelen uit naam en voor rekening van een derde, mits de naam en het adres van de derde tegelijkertijd aan Leef in tekst zijn verstrekt.
1.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten. Door het geven van de opdracht tot het vervaardigen van een tekstproductie accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Leef in tekst.
1.3 Leef in tekst verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandigheid van haar beroep of bedrijf. Leef in tekst is vrij binnen de gegeven planning en richtlijnen de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever te verrichten. Het is Leef in tekst zonder beperking toegestaan om naast opdrachtgever voor derden werkzaamheden te verrichten. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van een overeenkomst.

2. Offertes, opdrachten, levering
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Leef in tekst zijn vrijblijvend en gelden voor maximaal één maand.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Leef in tekst voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Leef in tekst of – indien geen offerte is uitgebracht – door de schriftelijke bevestiging van Leef in tekst van een door opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Leef in tekst is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.
2.4 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk kopij e.d. zijn overgelegd, is Leef in tekst niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet-getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
2.5 Levertijden zullen door Leef in tekst schriftelijk worden aangegeven. De levertijd is sterk afhankelijk van eventueel nog aan te leveren materiaal en tijdige terugkoppeling door opdrachtgever.
2.6 De opdrachtgever heeft recht op één correctieronde. Leef in tekst factureert overige correctierondes, tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen.

3. Wijziging/Intrekking opdracht
3.1
 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard, welk criterium ter beoordeling is van Leef in tekst, aanbrengt in de opdracht, is er sprake van een nieuwe opdracht. Leef in tekst is alsdan gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de nieuwe opdracht te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling verschuldigd van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. Veranderingen die daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van het uurtarief voor reeds uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden voor het overige gedeelte. Leef in tekst stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van de onafgemaakte opdracht wordt in dit geval niet ingestaan.
3.3 Indien Leef in tekst voor de uitvoering van deze opdracht in een bepaalde periode tijd heeft gereserveerd, kan Leef in tekst opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

4. Levering
4.1 De overeengekomen termijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leef in tekst is gehouden om, zodra het Leef in tekst duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
4.2 Bij toerekenbare overschrijding van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Leef in tekst is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
4.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem en/of internet. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
4.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Leef in tekst is opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Leef in tekst mogelijk te maken.

5. Betaling, zekerheidsstelling
5.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Leef in tekst geldend uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Naast het honorarium worden de in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening worden gebracht.
5.2 De prijs die Leef in tekst voor de te verrichten prestaties heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.3 Leef in tekst is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Leef in tekst tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan Leef in tekst bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
5.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.
5.5 Facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Leef in tekst betaling in termijnen verlangen. Er zullen dan tussentijdse facturen worden toegezonden.
5.6 Alle facturen dienen zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan en in de valuta waarin de factuur is gesteld, tenzij hierover tussen partijen schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Bij betaling later dan twee maanden na factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf die datum die twee maanden na factuurdatum ligt.
5.7 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met de te late betaling, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200 (zegge: tweehonderdenvijftig euro).
5.8 Iedere overeenkomst wordt door Leef in tekst gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam aan Leef in tekst is gebleken en/of gewaarborgd. Indien Leef in tekst zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.
5.9 Indien de zekerheidsstelling niet wordt verstrekt, is Leef in tekst gerechtigd om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde zekerheidsstelling is gegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

6. Geheimhouding
6.1
 Leef in tekst zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Leef in tekst het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Leef in tekst voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Leef in tekst zal de bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
6.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over het te behandelen onderwerp alsmede documentatie en een verklaring van gebruikte terminologie. Verzending van voornoemde stukken gebeurt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

7. Reclame
7.1 Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Leef in tekst kenbaar te maken en in ieder geval schriftelijk binnen tien werkdagen na levering aan Leef in tekst te melden. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in artikel 7.1 genoemde termijn van tien werkdagen geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames en klachten uitsluitend in behandeling genomen indien Leef in tekst dit om haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Leef in tekst van enig gedeelte van de tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Leef in tekst erkent dat een ondeugdelijke prestatie zou zijn geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is Leef in tekst gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of aan te passen. Indien Leef in tekst redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan Leef in tekst een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Indien opdrachtgever en Leef in tekst niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, zullen partijen binnen twee maanden nadat schriftelijk vast is komen te staan dat er geen oplossing in der minne kan worden bereikt, het geschil trachten op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Eerst nadat schriftelijk vast is komen te staan dat de bemiddeling niet tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat heeft geleid, zal het partijen vrijstaan zich te wenden tot de bevoegde rechter in het arrondissement waar Leef in tekst gevestigd is.
7.5 Het recht op reclame van opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen bewerken en/of het geleverde aan een derde heeft doorgeleverd.

8. Aansprakelijkheid, vrijwaring
8.1 Leef in tekst is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Leef in tekst is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Leef in tekst geleverde bestanden of informatiedragers. Leef in tekst is nimmer gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, gevolgschade, tenzij er sprake is van in rechte aangetoonde opzet of grove schuld van Leef in tekst.
8.2 Leef in tekst is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de haar toevertrouwde akten, documenten e.d., tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Leef in tekst.
8.3 Leef in tekst is niet aansprakelijk voor gedragingen van personen, wier hulp zij gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.
8.4 Na verloop van drie maanden na aflevering van de tekstproductie vervalt het recht van de opdrachtgever om met betrekking tot deze tekstproductie schadevergoeding van Leef in tekst te vorderen.
8.5 Leef in tekst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties van het gebruik van specialistische en/of in de branche of het bedrijf van opdrachtgever gebruikelijke terminologie. De technische verificatie dient na aflevering door de opdrachtgever te geschieden alvorens de tekstproductie in gebruik te nemen. Dubbelzinnigheid van de te vertalen/te redigeren tekst ontheft Leef in tekst van iedere aansprakelijkheid.
8.6 De opdrachtgever garandeert dat Leef in tekst gerechtigd is de haar gegeven opdracht(en) uit te voeren zonder daarbij rechten van derden te schenden.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart Leef in tekst tegen alle aanspraken van derden ter zake van de in het kader van de opdracht te vervaardigen tekstproductie.

9. Overmacht, ontbinding
9.1 Is ten gevolge van overmacht Leef in tekst niet in staat tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht, of is ten gevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst vertraagd, dan kan Leef in tekst de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever ter zake van de ontbinding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder naar het normale spraakgebruik, wet, doctrine en jurisprudentie geacht moet worden verstaan. Daarnaast valt daaronder ook het uitblijven van aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen of de levering en/of reparatie van productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of invloedssfeer van Leef in tekst vallen en/of waarvan in redelijkheid niet van Leef in tekst verwacht mag en kan worden, dat zij daarop invloed uitoefent.
9.3 Zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtsituatie wordt de opdrachtgever hiervan door Leef in tekst schriftelijk op de hoogte gebracht.
9.4 Indien:
– de opdrachtgever niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, dan wel enige andere bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig of onvolledig nakomt;
– ten laste van de opdrachtgever op diens goederen en/of gelden beslag wordt gelegd;
– een faillissement of een surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd;
– de opdrachtgever niet in staat is voldoende zekerheid te stellen;
wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Leef in tekst gerechtigd de uitvoering van de nog lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, c.q. zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.
9.5 Indien zich één of meerdere gevallen, genoemd in lid 4, voordoen, is het aan Leef in tekst verschuldigde zonder sommatie of ingebrekestelling alsdan terstond opeisbaar. Leef in tekst kan alsdan tevens aanspraak maken op de contractuele rente welke hierbij door partijen wordt vastgesteld op 2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip der algehele voldoening, een gedeelte van de maand te rekenen als een gehele maand.
9.6 Vanaf de datum van het verstrijken van de voormelde betalingstermijn zal de wederpartij de wettelijke rente zijn verschuldigd. Tevens zal de wederpartij na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
9.7 Met name komen ook ten laste van de opdrachtgever declaraties van de rechtskundigen voor juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel deze declaraties door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan.
9.8 Bij niet-tijdige betaling van een of meer facturen zal Leef in tekst bij latere leveringen en/of diensten contante betaling dan wel voorschotbetaling kunnen verlangen.

10. Auteursrecht, eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Leef in tekst geleverde tekstproducties zijn en blijven haar eigendom, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Leef in tekst heeft voldaan.
10.2 De opdrachtgever krijgt het recht tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de door Leef in tekst in het kader van de opdracht gemaakte tekstproductie uitsluitend voor het doel waarvoor de tekstproductie is gemaakt, hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Over ieder ander gebruik moeten aanvullende overeenkomsten worden gesloten.
10.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij in de uitvoering daarvan overwegende bezwaren bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Leef in tekst worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Leef in tekst kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
10.4 Het is de opdrachtgever verboden de geleverde tekstproductie te verkopen of op enigerlei wijze zakelijk aan te wenden, zolang niet volledige betaling aan Leef in tekst heeft plaatsgevonden. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de tekstproductie, geleverd door Leef in tekst, eindigt indien en zodra de opdrachtgever enige verplichting tegenover Leef in tekst niet tijdig nakomt.
10.5 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring krijgt van Leef in tekst, kan Leef in tekst op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan toe verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijdse beëindigen van de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
10.6 De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op teksten die Leef in tekst van derden betrekt. Leef in tekst garandeert daarbij aan opdrachtgever dat het tot het gebruik gerechtigd is.
10.7 Opdrachtgever vrijwaart Leef in tekst tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11. Toepasselijk recht, geschillen
11.1 Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en Leef in tekst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 De rechter in het arrondissement waar Leef in tekst gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen waaromtrent geen uitspraak op basis van onpartijdige bemiddeling is verkregen.

12. Deponering en inschrijving
12.1 Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Leef in tekst is inschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01170856.

Copyright Leef in tekst 2020